Warszawa, 6 października 2020 r.

STATUT FUNDACJI POLSKI INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO

Postanowienia ogólne

§1

1.     Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2.     Fundacja ma osobowość prawną.

3.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

4.     Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.     Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3.     Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe jednostki organizacyjne: oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady w kraju lub za granicą.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rozwoju oraz Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Cele i zasady działania Fundacji

§5

1.     Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej w
sferze zadań publicznych w zakresie:

a.    działalności sprzyjającej szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnianiu zasad demokratycznego państwa prawa;
b.    działalności na rzecz wzmacniania wspólnoty narodowej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości obywatelskiej i dbałości o dobro wspólne wśród obywateli;
c.     działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczypospolitej Polskiej;
d.    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
e.     działalności  wspomagającej  rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości;
f.      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g.    nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
h.    działalności na rzecz promowania aktywności fizycznej oraz rozwoju sportu;
i.      wspierania kultury, sztuki oraz ochrony zabytków i dziedzictwa kultury;
j.      wzmacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego;
k.     przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym;
l.      pomocy osobom wykluczonym społecznie bądź ekonomicznie, w tym osobom
zagrożonym ubóstwem i ofiarom przestępstw;
m.   ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
n.    podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.